Activiteitenomschrijving:
Stichting Steun aan Dom Dziecka in Toruń, Polen

Doelstelling:
Artikel 2
1. De Stichting heeft ten doel:

a. Het verbeteren van de leefomgeving door het ondersteunen van
extra activiteiten voor het Familie Kinder Huis,
Rodzinny Dom Dziecka in Toruń in Polen.

b.Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande
in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het verkrijgen van financiŽle middelen middels werving van sponsoren, donateurs en anderen die het kinderhuis een warm hart toe dragen, alsmede door het verkrijgen van materiaal en materieel dat het verblijf van die kinderen in Dom Dziecka kunnen verangenamen.

2. De stichting beoogt het algemeen belang te dienen.

3.De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur
Artikel 4

6. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en vacatiegelden.

Home